کمترین: 
7441
بیشترین: 
7598
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7576
زمان: 
3/12 18:20
قیمت یورو امروز 12 خرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 12 خرداد 1397 , 7576 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 10:20","price":7575},{"date":"1397/03/12 11:50","price":7548},{"date":"1397/03/12 12:00","price":7522},{"date":"1397/03/12 12:10","price":7495},{"date":"1397/03/12 12:20","price":7487},{"date":"1397/03/12 12:30","price":7441},{"date":"1397/03/12 12:40","price":7470},{"date":"1397/03/12 13:20","price":7478},{"date":"1397/03/12 13:30","price":7470},{"date":"1397/03/12 13:40","price":7487},{"date":"1397/03/12 14:10","price":7480},{"date":"1397/03/12 14:40","price":7487},{"date":"1397/03/12 15:20","price":7498},{"date":"1397/03/12 15:40","price":7555},{"date":"1397/03/12 15:50","price":7562},{"date":"1397/03/12 16:10","price":7571},{"date":"1397/03/12 16:20","price":7598},{"date":"1397/03/12 16:50","price":7579},{"date":"1397/03/12 18:20","price":7576}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398