کمترین: 
11214.4
بیشترین: 
11214.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11214.4
زمان: 
3/12 09:40
قیمت دینار بحرین امروز 12 خرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 12 خرداد 1397 , 11214.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 09:40","price":11214.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398