کمترین: 
2.1744
بیشترین: 
2.1756
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1744
زمان: 
3/12 02:00
قیمت نفت کوره امروز 12 خرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 2.1744 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 00:32","price":2.1751},{"date":"1397/03/12 01:00","price":2.1746},{"date":"1397/03/12 01:32","price":2.1756},{"date":"1397/03/12 02:00","price":2.1744}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398