کمترین: 
859500
بیشترین: 
877800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
868200
زمان: 
3/12 22:15
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 12 خرداد 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 868200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 00:15","price":875000},{"date":"1397/03/12 00:35","price":875100},{"date":"1397/03/12 00:45","price":875000},{"date":"1397/03/12 00:55","price":875100},{"date":"1397/03/12 01:25","price":875000},{"date":"1397/03/12 01:45","price":875100},{"date":"1397/03/12 11:45","price":871900},{"date":"1397/03/12 11:55","price":869000},{"date":"1397/03/12 12:05","price":865900},{"date":"1397/03/12 12:15","price":864900},{"date":"1397/03/12 12:25","price":859500},{"date":"1397/03/12 12:35","price":860700},{"date":"1397/03/12 12:40","price":862900},{"date":"1397/03/12 13:35","price":863800},{"date":"1397/03/12 13:40","price":864900},{"date":"1397/03/12 14:05","price":864100},{"date":"1397/03/12 14:35","price":864900},{"date":"1397/03/12 15:20","price":866100},{"date":"1397/03/12 15:35","price":873200},{"date":"1397/03/12 15:45","price":873600},{"date":"1397/03/12 16:05","price":875600},{"date":"1397/03/12 16:15","price":877800},{"date":"1397/03/12 16:45","price":875600},{"date":"1397/03/12 18:15","price":875200},{"date":"1397/03/12 20:35","price":868600},{"date":"1397/03/12 20:55","price":869500},{"date":"1397/03/12 22:15","price":868200}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398