کمترین: 
862200
بیشترین: 
880500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
870900
زمان: 
3/12 22:15
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 12 خرداد 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 870900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 00:15","price":877700},{"date":"1397/03/12 00:35","price":877800},{"date":"1397/03/12 00:45","price":877700},{"date":"1397/03/12 00:55","price":877800},{"date":"1397/03/12 01:35","price":877700},{"date":"1397/03/12 01:45","price":877800},{"date":"1397/03/12 11:45","price":874600},{"date":"1397/03/12 11:55","price":871700},{"date":"1397/03/12 12:05","price":868600},{"date":"1397/03/12 12:15","price":867600},{"date":"1397/03/12 12:25","price":862200},{"date":"1397/03/12 12:35","price":863400},{"date":"1397/03/12 12:40","price":865600},{"date":"1397/03/12 13:35","price":866500},{"date":"1397/03/12 13:40","price":867600},{"date":"1397/03/12 14:05","price":866800},{"date":"1397/03/12 14:35","price":867600},{"date":"1397/03/12 15:20","price":868800},{"date":"1397/03/12 15:35","price":875900},{"date":"1397/03/12 15:45","price":876300},{"date":"1397/03/12 16:05","price":878300},{"date":"1397/03/12 16:15","price":880500},{"date":"1397/03/12 16:45","price":878300},{"date":"1397/03/12 18:15","price":877900},{"date":"1397/03/12 20:35","price":871300},{"date":"1397/03/12 20:55","price":872200},{"date":"1397/03/12 22:15","price":870900}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398