کمترین: 
65.64
بیشترین: 
65.72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.72
زمان: 
3/12 01:32
قیمت نفت سبک امروز 12 خرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 65.72 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 00:00","price":65.71},{"date":"1397/03/12 00:32","price":65.64},{"date":"1397/03/12 01:00","price":65.66},{"date":"1397/03/12 01:32","price":65.72}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398