کمترین: 
843500
بیشترین: 
853000
قیمت تقلبی: 
843500
زمان: 
3/11 23:45
قیمت آبشده بنکداری امروز 11 خرداد 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 11 خرداد 1397 , 843500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/11 16:45","price":852000},{"date":"1397/03/11 16:55","price":851500},{"date":"1397/03/11 17:05","price":852000},{"date":"1397/03/11 17:25","price":851500},{"date":"1397/03/11 17:55","price":851000},{"date":"1397/03/11 18:15","price":851500},{"date":"1397/03/11 18:30","price":851000},{"date":"1397/03/11 18:45","price":850000},{"date":"1397/03/11 19:05","price":850500},{"date":"1397/03/11 19:15","price":851500},{"date":"1397/03/11 19:35","price":851000},{"date":"1397/03/11 19:45","price":851500},{"date":"1397/03/11 20:15","price":853000},{"date":"1397/03/11 20:25","price":852500},{"date":"1397/03/11 21:45","price":852000},{"date":"1397/03/11 22:15","price":851000},{"date":"1397/03/11 22:25","price":850500},{"date":"1397/03/11 22:35","price":849000},{"date":"1397/03/11 22:45","price":848000},{"date":"1397/03/11 22:55","price":847500},{"date":"1397/03/11 23:05","price":848000},{"date":"1397/03/11 23:15","price":846500},{"date":"1397/03/11 23:25","price":846000},{"date":"1397/03/11 23:35","price":844000},{"date":"1397/03/11 23:45","price":843500}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398