کمترین: 
6536
بیشترین: 
6577
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6559
زمان: 
3/11 20:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 11 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 11 خرداد 1397 , 6559 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/11 10:40","price":6548},{"date":"1397/03/11 10:50","price":6552},{"date":"1397/03/11 11:00","price":6550},{"date":"1397/03/11 11:10","price":6548},{"date":"1397/03/11 11:20","price":6549},{"date":"1397/03/11 11:50","price":6536},{"date":"1397/03/11 12:00","price":6543},{"date":"1397/03/11 12:10","price":6548},{"date":"1397/03/11 12:20","price":6551},{"date":"1397/03/11 12:30","price":6552},{"date":"1397/03/11 12:40","price":6548},{"date":"1397/03/11 13:00","price":6551},{"date":"1397/03/11 13:10","price":6554},{"date":"1397/03/11 13:20","price":6549},{"date":"1397/03/11 13:30","price":6555},{"date":"1397/03/11 13:40","price":6553},{"date":"1397/03/11 13:50","price":6557},{"date":"1397/03/11 14:10","price":6559},{"date":"1397/03/11 14:20","price":6561},{"date":"1397/03/11 14:30","price":6559},{"date":"1397/03/11 14:40","price":6560},{"date":"1397/03/11 14:50","price":6564},{"date":"1397/03/11 15:00","price":6563},{"date":"1397/03/11 15:10","price":6561},{"date":"1397/03/11 15:20","price":6564},{"date":"1397/03/11 15:30","price":6563},{"date":"1397/03/11 15:40","price":6564},{"date":"1397/03/11 15:50","price":6571},{"date":"1397/03/11 16:00","price":6569},{"date":"1397/03/11 16:10","price":6568},{"date":"1397/03/11 16:20","price":6573},{"date":"1397/03/11 16:30","price":6575},{"date":"1397/03/11 16:40","price":6569},{"date":"1397/03/11 16:50","price":6568},{"date":"1397/03/11 17:00","price":6566},{"date":"1397/03/11 17:10","price":6568},{"date":"1397/03/11 17:20","price":6577},{"date":"1397/03/11 17:30","price":6570},{"date":"1397/03/11 17:40","price":6567},{"date":"1397/03/11 17:50","price":6568},{"date":"1397/03/11 18:00","price":6567},{"date":"1397/03/11 18:10","price":6555},{"date":"1397/03/11 18:20","price":6557},{"date":"1397/03/11 18:30","price":6559},{"date":"1397/03/11 18:50","price":6557},{"date":"1397/03/11 19:00","price":6551},{"date":"1397/03/11 19:10","price":6554},{"date":"1397/03/11 19:20","price":6570},{"date":"1397/03/11 19:40","price":6568},{"date":"1397/03/11 19:50","price":6567},{"date":"1397/03/11 20:00","price":6566},{"date":"1397/03/11 20:10","price":6557},{"date":"1397/03/11 20:20","price":6559}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398