کمترین: 
4831
بیشترین: 
4867
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4843
زمان: 
3/11 20:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 11 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 11 خرداد 1397 , 4843 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/11 10:30","price":4832},{"date":"1397/03/11 10:40","price":4831},{"date":"1397/03/11 10:50","price":4835},{"date":"1397/03/11 11:20","price":4837},{"date":"1397/03/11 11:50","price":4835},{"date":"1397/03/11 12:00","price":4836},{"date":"1397/03/11 12:20","price":4835},{"date":"1397/03/11 12:30","price":4837},{"date":"1397/03/11 12:40","price":4835},{"date":"1397/03/11 13:00","price":4834},{"date":"1397/03/11 13:10","price":4836},{"date":"1397/03/11 13:20","price":4833},{"date":"1397/03/11 13:30","price":4836},{"date":"1397/03/11 13:40","price":4834},{"date":"1397/03/11 13:50","price":4836},{"date":"1397/03/11 14:10","price":4834},{"date":"1397/03/11 14:20","price":4835},{"date":"1397/03/11 14:40","price":4832},{"date":"1397/03/11 15:00","price":4837},{"date":"1397/03/11 15:10","price":4838},{"date":"1397/03/11 15:20","price":4839},{"date":"1397/03/11 15:50","price":4841},{"date":"1397/03/11 16:00","price":4842},{"date":"1397/03/11 16:20","price":4849},{"date":"1397/03/11 16:30","price":4852},{"date":"1397/03/11 16:40","price":4850},{"date":"1397/03/11 16:50","price":4849},{"date":"1397/03/11 17:00","price":4848},{"date":"1397/03/11 17:10","price":4851},{"date":"1397/03/11 17:20","price":4867},{"date":"1397/03/11 17:30","price":4850},{"date":"1397/03/11 17:40","price":4856},{"date":"1397/03/11 17:50","price":4854},{"date":"1397/03/11 18:10","price":4851},{"date":"1397/03/11 18:20","price":4853},{"date":"1397/03/11 18:30","price":4852},{"date":"1397/03/11 18:50","price":4853},{"date":"1397/03/11 19:00","price":4848},{"date":"1397/03/11 19:10","price":4846},{"date":"1397/03/11 19:20","price":4849},{"date":"1397/03/11 19:40","price":4846},{"date":"1397/03/11 19:50","price":4850},{"date":"1397/03/11 20:00","price":4849},{"date":"1397/03/11 20:10","price":4842},{"date":"1397/03/11 20:20","price":4843}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398