کمترین: 
1775
بیشترین: 
1789
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1779
زمان: 
3/11 20:20
قیمت ریال قطر امروز 11 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 11 خرداد 1397 , 1779 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/11 10:30","price":1776},{"date":"1397/03/11 11:00","price":1777},{"date":"1397/03/11 11:50","price":1775},{"date":"1397/03/11 12:00","price":1776},{"date":"1397/03/11 12:20","price":1775},{"date":"1397/03/11 13:50","price":1776},{"date":"1397/03/11 14:10","price":1775},{"date":"1397/03/11 14:20","price":1776},{"date":"1397/03/11 14:30","price":1775},{"date":"1397/03/11 15:20","price":1776},{"date":"1397/03/11 15:40","price":1777},{"date":"1397/03/11 15:50","price":1778},{"date":"1397/03/11 16:00","price":1777},{"date":"1397/03/11 16:20","price":1781},{"date":"1397/03/11 16:30","price":1782},{"date":"1397/03/11 16:40","price":1781},{"date":"1397/03/11 16:50","price":1782},{"date":"1397/03/11 17:00","price":1781},{"date":"1397/03/11 17:10","price":1782},{"date":"1397/03/11 17:20","price":1789},{"date":"1397/03/11 17:30","price":1782},{"date":"1397/03/11 17:40","price":1784},{"date":"1397/03/11 17:50","price":1785},{"date":"1397/03/11 18:00","price":1784},{"date":"1397/03/11 18:30","price":1783},{"date":"1397/03/11 19:00","price":1781},{"date":"1397/03/11 19:10","price":1782},{"date":"1397/03/11 19:20","price":1783},{"date":"1397/03/11 19:40","price":1782},{"date":"1397/03/11 20:00","price":1781},{"date":"1397/03/11 20:10","price":1778},{"date":"1397/03/11 20:20","price":1779}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398