کمترین: 
1724
بیشترین: 
1738
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1729
زمان: 
3/11 20:20
قیمت ریال عربستان امروز 11 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 11 خرداد 1397 , 1729 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/11 10:30","price":1726},{"date":"1397/03/11 10:50","price":1727},{"date":"1397/03/11 11:20","price":1728},{"date":"1397/03/11 11:40","price":1727},{"date":"1397/03/11 11:50","price":1726},{"date":"1397/03/11 12:00","price":1725},{"date":"1397/03/11 13:00","price":1724},{"date":"1397/03/11 13:10","price":1725},{"date":"1397/03/11 13:30","price":1726},{"date":"1397/03/11 13:40","price":1725},{"date":"1397/03/11 15:30","price":1727},{"date":"1397/03/11 16:10","price":1728},{"date":"1397/03/11 16:20","price":1730},{"date":"1397/03/11 16:30","price":1731},{"date":"1397/03/11 16:40","price":1730},{"date":"1397/03/11 16:50","price":1731},{"date":"1397/03/11 17:00","price":1730},{"date":"1397/03/11 17:10","price":1731},{"date":"1397/03/11 17:20","price":1738},{"date":"1397/03/11 17:30","price":1733},{"date":"1397/03/11 17:50","price":1734},{"date":"1397/03/11 18:00","price":1733},{"date":"1397/03/11 19:00","price":1731},{"date":"1397/03/11 19:20","price":1733},{"date":"1397/03/11 19:40","price":1731},{"date":"1397/03/11 19:50","price":1732},{"date":"1397/03/11 20:00","price":1730},{"date":"1397/03/11 20:10","price":1727},{"date":"1397/03/11 20:20","price":1729}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398