کمترین: 
732
بیشترین: 
738
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
734
زمان: 
3/11 20:20
قیمت کرون سوئد امروز 11 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 11 خرداد 1397 , 734 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/11 10:30","price":732},{"date":"1397/03/11 11:20","price":733},{"date":"1397/03/11 12:00","price":734},{"date":"1397/03/11 12:30","price":735},{"date":"1397/03/11 12:40","price":734},{"date":"1397/03/11 13:00","price":735},{"date":"1397/03/11 13:10","price":734},{"date":"1397/03/11 13:20","price":735},{"date":"1397/03/11 13:30","price":734},{"date":"1397/03/11 13:50","price":735},{"date":"1397/03/11 15:00","price":736},{"date":"1397/03/11 15:10","price":735},{"date":"1397/03/11 15:30","price":737},{"date":"1397/03/11 15:50","price":736},{"date":"1397/03/11 16:00","price":737},{"date":"1397/03/11 16:50","price":736},{"date":"1397/03/11 17:00","price":735},{"date":"1397/03/11 17:10","price":736},{"date":"1397/03/11 17:20","price":738},{"date":"1397/03/11 17:30","price":736},{"date":"1397/03/11 17:40","price":735},{"date":"1397/03/11 17:50","price":736},{"date":"1397/03/11 18:20","price":735},{"date":"1397/03/11 18:50","price":736},{"date":"1397/03/11 19:00","price":735},{"date":"1397/03/11 19:10","price":732},{"date":"1397/03/11 19:20","price":735},{"date":"1397/03/11 19:40","price":733},{"date":"1397/03/11 19:50","price":734},{"date":"1397/03/11 20:10","price":733},{"date":"1397/03/11 20:20","price":734}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398