کمترین: 
4517
بیشترین: 
4541
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4522
زمان: 
3/11 20:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 11 خرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 11 خرداد 1397 , 4522 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/11 10:30","price":4526},{"date":"1397/03/11 10:40","price":4524},{"date":"1397/03/11 10:50","price":4525},{"date":"1397/03/11 11:00","price":4524},{"date":"1397/03/11 11:10","price":4523},{"date":"1397/03/11 11:20","price":4525},{"date":"1397/03/11 11:40","price":4528},{"date":"1397/03/11 11:50","price":4526},{"date":"1397/03/11 12:10","price":4530},{"date":"1397/03/11 12:20","price":4526},{"date":"1397/03/11 12:30","price":4528},{"date":"1397/03/11 12:40","price":4524},{"date":"1397/03/11 13:10","price":4522},{"date":"1397/03/11 13:20","price":4519},{"date":"1397/03/11 13:30","price":4518},{"date":"1397/03/11 13:40","price":4519},{"date":"1397/03/11 13:50","price":4521},{"date":"1397/03/11 14:10","price":4520},{"date":"1397/03/11 14:20","price":4517},{"date":"1397/03/11 14:30","price":4519},{"date":"1397/03/11 14:40","price":4517},{"date":"1397/03/11 14:50","price":4519},{"date":"1397/03/11 15:10","price":4517},{"date":"1397/03/11 15:20","price":4518},{"date":"1397/03/11 15:30","price":4521},{"date":"1397/03/11 15:50","price":4522},{"date":"1397/03/11 16:10","price":4524},{"date":"1397/03/11 16:20","price":4528},{"date":"1397/03/11 16:30","price":4531},{"date":"1397/03/11 16:40","price":4528},{"date":"1397/03/11 16:50","price":4526},{"date":"1397/03/11 17:00","price":4524},{"date":"1397/03/11 17:10","price":4527},{"date":"1397/03/11 17:20","price":4541},{"date":"1397/03/11 17:30","price":4529},{"date":"1397/03/11 17:40","price":4531},{"date":"1397/03/11 17:50","price":4527},{"date":"1397/03/11 18:00","price":4529},{"date":"1397/03/11 18:10","price":4525},{"date":"1397/03/11 18:20","price":4527},{"date":"1397/03/11 18:30","price":4529},{"date":"1397/03/11 18:50","price":4527},{"date":"1397/03/11 19:00","price":4526},{"date":"1397/03/11 19:10","price":4520},{"date":"1397/03/11 19:20","price":4528},{"date":"1397/03/11 19:40","price":4526},{"date":"1397/03/11 19:50","price":4532},{"date":"1397/03/11 20:00","price":4525},{"date":"1397/03/11 20:10","price":4520},{"date":"1397/03/11 20:20","price":4522}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398