کمترین: 
4876
بیشترین: 
4906
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4898
زمان: 
3/11 20:20
قیمت دلار استرالیا امروز 11 خرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 11 خرداد 1397 , 4898 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/11 10:30","price":4883},{"date":"1397/03/11 10:40","price":4877},{"date":"1397/03/11 10:50","price":4880},{"date":"1397/03/11 11:10","price":4879},{"date":"1397/03/11 11:20","price":4881},{"date":"1397/03/11 11:40","price":4885},{"date":"1397/03/11 11:50","price":4881},{"date":"1397/03/11 12:00","price":4882},{"date":"1397/03/11 12:10","price":4885},{"date":"1397/03/11 12:20","price":4886},{"date":"1397/03/11 12:30","price":4889},{"date":"1397/03/11 12:40","price":4883},{"date":"1397/03/11 13:00","price":4885},{"date":"1397/03/11 13:10","price":4883},{"date":"1397/03/11 13:20","price":4881},{"date":"1397/03/11 13:50","price":4880},{"date":"1397/03/11 14:10","price":4877},{"date":"1397/03/11 14:20","price":4879},{"date":"1397/03/11 14:30","price":4877},{"date":"1397/03/11 14:40","price":4876},{"date":"1397/03/11 15:10","price":4879},{"date":"1397/03/11 15:20","price":4881},{"date":"1397/03/11 15:30","price":4879},{"date":"1397/03/11 15:40","price":4882},{"date":"1397/03/11 15:50","price":4886},{"date":"1397/03/11 16:00","price":4883},{"date":"1397/03/11 16:10","price":4885},{"date":"1397/03/11 16:20","price":4889},{"date":"1397/03/11 16:30","price":4894},{"date":"1397/03/11 16:40","price":4890},{"date":"1397/03/11 16:50","price":4888},{"date":"1397/03/11 17:00","price":4886},{"date":"1397/03/11 17:10","price":4889},{"date":"1397/03/11 17:20","price":4895},{"date":"1397/03/11 17:30","price":4894},{"date":"1397/03/11 17:40","price":4895},{"date":"1397/03/11 17:50","price":4896},{"date":"1397/03/11 18:00","price":4898},{"date":"1397/03/11 18:10","price":4894},{"date":"1397/03/11 18:20","price":4896},{"date":"1397/03/11 18:30","price":4899},{"date":"1397/03/11 18:50","price":4900},{"date":"1397/03/11 19:00","price":4899},{"date":"1397/03/11 19:10","price":4892},{"date":"1397/03/11 19:20","price":4901},{"date":"1397/03/11 19:40","price":4900},{"date":"1397/03/11 19:50","price":4906},{"date":"1397/03/11 20:00","price":4905},{"date":"1397/03/11 20:10","price":4895},{"date":"1397/03/11 20:20","price":4898}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398