کمترین: 
4987
بیشترین: 
5014
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5001
زمان: 
3/11 20:20
قیمت دلار کانادا امروز 11 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 11 خرداد 1397 , 5001 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/11 10:30","price":4993},{"date":"1397/03/11 10:40","price":4987},{"date":"1397/03/11 10:50","price":4996},{"date":"1397/03/11 11:00","price":4995},{"date":"1397/03/11 11:20","price":4997},{"date":"1397/03/11 11:40","price":4999},{"date":"1397/03/11 11:50","price":4996},{"date":"1397/03/11 12:00","price":4998},{"date":"1397/03/11 12:10","price":4999},{"date":"1397/03/11 12:20","price":4997},{"date":"1397/03/11 12:30","price":4999},{"date":"1397/03/11 12:40","price":4995},{"date":"1397/03/11 13:00","price":4996},{"date":"1397/03/11 13:10","price":4993},{"date":"1397/03/11 13:20","price":4991},{"date":"1397/03/11 13:30","price":4992},{"date":"1397/03/11 13:50","price":4996},{"date":"1397/03/11 14:10","price":4993},{"date":"1397/03/11 14:20","price":4995},{"date":"1397/03/11 14:30","price":4993},{"date":"1397/03/11 14:50","price":4992},{"date":"1397/03/11 15:00","price":4995},{"date":"1397/03/11 15:10","price":4994},{"date":"1397/03/11 15:20","price":5002},{"date":"1397/03/11 15:30","price":4994},{"date":"1397/03/11 15:50","price":4995},{"date":"1397/03/11 16:10","price":5003},{"date":"1397/03/11 16:20","price":5006},{"date":"1397/03/11 16:30","price":5011},{"date":"1397/03/11 16:40","price":5007},{"date":"1397/03/11 16:50","price":5004},{"date":"1397/03/11 17:00","price":5002},{"date":"1397/03/11 17:10","price":5001},{"date":"1397/03/11 17:20","price":5006},{"date":"1397/03/11 17:30","price":5005},{"date":"1397/03/11 17:40","price":5007},{"date":"1397/03/11 17:50","price":5011},{"date":"1397/03/11 18:00","price":5013},{"date":"1397/03/11 18:10","price":5005},{"date":"1397/03/11 18:20","price":5014},{"date":"1397/03/11 18:30","price":5012},{"date":"1397/03/11 19:00","price":5004},{"date":"1397/03/11 19:10","price":4999},{"date":"1397/03/11 19:20","price":5005},{"date":"1397/03/11 19:40","price":5002},{"date":"1397/03/11 19:50","price":5010},{"date":"1397/03/11 20:00","price":5007},{"date":"1397/03/11 20:10","price":4999},{"date":"1397/03/11 20:20","price":5001}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398