کمترین: 
1396
بیشترین: 
1425
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1411
زمان: 
3/11 20:20
قیمت لیر ترکیه امروز 11 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 11 خرداد 1397 , 1411 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/11 10:30","price":1425},{"date":"1397/03/11 10:40","price":1423},{"date":"1397/03/11 11:00","price":1421},{"date":"1397/03/11 11:10","price":1413},{"date":"1397/03/11 11:20","price":1416},{"date":"1397/03/11 11:40","price":1417},{"date":"1397/03/11 12:00","price":1418},{"date":"1397/03/11 12:10","price":1421},{"date":"1397/03/11 12:30","price":1420},{"date":"1397/03/11 12:40","price":1410},{"date":"1397/03/11 13:00","price":1412},{"date":"1397/03/11 13:10","price":1408},{"date":"1397/03/11 13:20","price":1406},{"date":"1397/03/11 13:40","price":1396},{"date":"1397/03/11 13:50","price":1400},{"date":"1397/03/11 14:10","price":1401},{"date":"1397/03/11 14:20","price":1402},{"date":"1397/03/11 14:30","price":1401},{"date":"1397/03/11 14:40","price":1402},{"date":"1397/03/11 15:00","price":1403},{"date":"1397/03/11 15:20","price":1401},{"date":"1397/03/11 15:30","price":1402},{"date":"1397/03/11 15:40","price":1403},{"date":"1397/03/11 16:00","price":1401},{"date":"1397/03/11 16:20","price":1404},{"date":"1397/03/11 16:30","price":1405},{"date":"1397/03/11 16:40","price":1404},{"date":"1397/03/11 16:50","price":1403},{"date":"1397/03/11 17:00","price":1401},{"date":"1397/03/11 17:10","price":1402},{"date":"1397/03/11 17:20","price":1401},{"date":"1397/03/11 17:30","price":1400},{"date":"1397/03/11 17:40","price":1403},{"date":"1397/03/11 17:50","price":1405},{"date":"1397/03/11 18:00","price":1409},{"date":"1397/03/11 18:10","price":1412},{"date":"1397/03/11 18:20","price":1411},{"date":"1397/03/11 18:30","price":1419},{"date":"1397/03/11 18:50","price":1416},{"date":"1397/03/11 19:10","price":1410},{"date":"1397/03/11 19:20","price":1412},{"date":"1397/03/11 19:40","price":1409},{"date":"1397/03/11 19:50","price":1412},{"date":"1397/03/11 20:00","price":1410},{"date":"1397/03/11 20:10","price":1409},{"date":"1397/03/11 20:20","price":1411}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398