کمترین: 
2.942
بیشترین: 
2.963
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.963
زمان: 
3/11 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 11 خرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 11 خرداد 1397 , 2.963 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/11 00:00","price":2.947},{"date":"1397/03/11 00:32","price":2.953},{"date":"1397/03/11 01:00","price":2.951},{"date":"1397/03/11 01:32","price":2.953},{"date":"1397/03/11 03:32","price":2.948},{"date":"1397/03/11 04:00","price":2.946},{"date":"1397/03/11 04:32","price":2.95},{"date":"1397/03/11 05:00","price":2.948},{"date":"1397/03/11 05:32","price":2.952},{"date":"1397/03/11 06:00","price":2.95},{"date":"1397/03/11 07:00","price":2.949},{"date":"1397/03/11 07:32","price":2.948},{"date":"1397/03/11 08:32","price":2.95},{"date":"1397/03/11 09:08","price":2.951},{"date":"1397/03/11 09:32","price":2.95},{"date":"1397/03/11 10:00","price":2.948},{"date":"1397/03/11 10:32","price":2.949},{"date":"1397/03/11 11:00","price":2.946},{"date":"1397/03/11 12:00","price":2.95},{"date":"1397/03/11 12:32","price":2.948},{"date":"1397/03/11 13:00","price":2.946},{"date":"1397/03/11 14:08","price":2.955},{"date":"1397/03/11 14:32","price":2.954},{"date":"1397/03/11 15:00","price":2.955},{"date":"1397/03/11 15:32","price":2.95},{"date":"1397/03/11 16:00","price":2.957},{"date":"1397/03/11 16:32","price":2.953},{"date":"1397/03/11 17:00","price":2.945},{"date":"1397/03/11 17:32","price":2.95},{"date":"1397/03/11 18:00","price":2.946},{"date":"1397/03/11 18:32","price":2.961},{"date":"1397/03/11 19:00","price":2.957},{"date":"1397/03/11 19:32","price":2.944},{"date":"1397/03/11 20:00","price":2.949},{"date":"1397/03/11 20:32","price":2.942},{"date":"1397/03/11 21:00","price":2.944},{"date":"1397/03/11 21:32","price":2.95},{"date":"1397/03/11 22:00","price":2.956},{"date":"1397/03/11 22:32","price":2.954},{"date":"1397/03/11 23:00","price":2.958},{"date":"1397/03/11 23:32","price":2.963}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398