کمترین: 
2.1339
بیشترین: 
2.1697
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.143
زمان: 
3/11 23:32
قیمت بنزین امروز 11 خرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 11 خرداد 1397 , 2.143 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/11 00:00","price":2.1633},{"date":"1397/03/11 00:32","price":2.1627},{"date":"1397/03/11 01:00","price":2.1623},{"date":"1397/03/11 01:32","price":2.1639},{"date":"1397/03/11 02:00","price":2.1658},{"date":"1397/03/11 03:00","price":2.1669},{"date":"1397/03/11 03:32","price":2.1663},{"date":"1397/03/11 04:00","price":2.1665},{"date":"1397/03/11 05:00","price":2.1662},{"date":"1397/03/11 05:32","price":2.164},{"date":"1397/03/11 06:00","price":2.1651},{"date":"1397/03/11 06:32","price":2.1635},{"date":"1397/03/11 07:00","price":2.1609},{"date":"1397/03/11 07:32","price":2.1614},{"date":"1397/03/11 08:00","price":2.1601},{"date":"1397/03/11 08:32","price":2.1589},{"date":"1397/03/11 09:08","price":2.1599},{"date":"1397/03/11 09:32","price":2.1593},{"date":"1397/03/11 10:00","price":2.1583},{"date":"1397/03/11 10:32","price":2.158},{"date":"1397/03/11 11:00","price":2.1585},{"date":"1397/03/11 11:32","price":2.1629},{"date":"1397/03/11 12:00","price":2.165},{"date":"1397/03/11 12:32","price":2.1619},{"date":"1397/03/11 13:00","price":2.1638},{"date":"1397/03/11 13:32","price":2.1634},{"date":"1397/03/11 14:08","price":2.1684},{"date":"1397/03/11 14:32","price":2.1668},{"date":"1397/03/11 15:00","price":2.1646},{"date":"1397/03/11 15:32","price":2.1697},{"date":"1397/03/11 16:00","price":2.1676},{"date":"1397/03/11 16:32","price":2.1679},{"date":"1397/03/11 17:00","price":2.1545},{"date":"1397/03/11 17:32","price":2.1515},{"date":"1397/03/11 18:00","price":2.1533},{"date":"1397/03/11 18:32","price":2.1448},{"date":"1397/03/11 19:00","price":2.1387},{"date":"1397/03/11 19:32","price":2.1339},{"date":"1397/03/11 20:00","price":2.1357},{"date":"1397/03/11 20:32","price":2.135},{"date":"1397/03/11 21:00","price":2.1361},{"date":"1397/03/11 21:32","price":2.1397},{"date":"1397/03/11 22:00","price":2.1509},{"date":"1397/03/11 22:32","price":2.1513},{"date":"1397/03/11 23:00","price":2.1482},{"date":"1397/03/11 23:32","price":2.143}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398