کمترین: 
670.63
بیشترین: 
683.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
672.38
زمان: 
3/11 23:32
قیمت گازوئیل امروز 11 خرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 11 خرداد 1397 , 672.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/11 00:00","price":683.13},{"date":"1397/03/11 00:32","price":682.88},{"date":"1397/03/11 01:00","price":682.38},{"date":"1397/03/11 01:32","price":682.63},{"date":"1397/03/11 02:00","price":683.25},{"date":"1397/03/11 05:00","price":683.38},{"date":"1397/03/11 05:32","price":682.38},{"date":"1397/03/11 06:00","price":682.75},{"date":"1397/03/11 06:32","price":682.63},{"date":"1397/03/11 07:00","price":682.13},{"date":"1397/03/11 07:32","price":682.25},{"date":"1397/03/11 08:00","price":681.88},{"date":"1397/03/11 08:32","price":681.38},{"date":"1397/03/11 09:08","price":681.63},{"date":"1397/03/11 09:32","price":681.13},{"date":"1397/03/11 10:00","price":680.75},{"date":"1397/03/11 11:00","price":681.13},{"date":"1397/03/11 11:32","price":682.38},{"date":"1397/03/11 12:32","price":681.38},{"date":"1397/03/11 13:00","price":681.25},{"date":"1397/03/11 13:32","price":680.38},{"date":"1397/03/11 14:08","price":681.88},{"date":"1397/03/11 14:32","price":681.38},{"date":"1397/03/11 15:00","price":680.63},{"date":"1397/03/11 15:32","price":682.5},{"date":"1397/03/11 16:00","price":681.38},{"date":"1397/03/11 16:32","price":680.88},{"date":"1397/03/11 17:00","price":676.25},{"date":"1397/03/11 17:32","price":675.13},{"date":"1397/03/11 18:00","price":675.88},{"date":"1397/03/11 18:32","price":673.38},{"date":"1397/03/11 19:00","price":673.25},{"date":"1397/03/11 19:32","price":672.13},{"date":"1397/03/11 20:32","price":670.63},{"date":"1397/03/11 21:00","price":671.63},{"date":"1397/03/11 21:32","price":672.63},{"date":"1397/03/11 22:00","price":675.38},{"date":"1397/03/11 23:00","price":673.88},{"date":"1397/03/11 23:32","price":672.38}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398