کمترین: 
2.1707
بیشترین: 
2.2135
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1768
زمان: 
3/11 23:32
قیمت نفت کوره امروز 11 خرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 11 خرداد 1397 , 2.1768 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/11 00:00","price":2.2098},{"date":"1397/03/11 00:32","price":2.2086},{"date":"1397/03/11 01:00","price":2.2077},{"date":"1397/03/11 01:32","price":2.2101},{"date":"1397/03/11 02:00","price":2.2103},{"date":"1397/03/11 03:00","price":2.2135},{"date":"1397/03/11 03:32","price":2.2109},{"date":"1397/03/11 04:00","price":2.2103},{"date":"1397/03/11 04:32","price":2.2097},{"date":"1397/03/11 05:00","price":2.2098},{"date":"1397/03/11 05:32","price":2.2069},{"date":"1397/03/11 06:00","price":2.2086},{"date":"1397/03/11 06:32","price":2.2074},{"date":"1397/03/11 07:00","price":2.2058},{"date":"1397/03/11 08:00","price":2.2048},{"date":"1397/03/11 08:32","price":2.2031},{"date":"1397/03/11 09:08","price":2.2046},{"date":"1397/03/11 09:32","price":2.2035},{"date":"1397/03/11 10:00","price":2.2023},{"date":"1397/03/11 10:32","price":2.2021},{"date":"1397/03/11 11:00","price":2.203},{"date":"1397/03/11 11:32","price":2.2071},{"date":"1397/03/11 12:00","price":2.2068},{"date":"1397/03/11 12:32","price":2.2005},{"date":"1397/03/11 13:00","price":2.2029},{"date":"1397/03/11 13:32","price":2.2035},{"date":"1397/03/11 14:08","price":2.2069},{"date":"1397/03/11 14:32","price":2.2071},{"date":"1397/03/11 15:00","price":2.2046},{"date":"1397/03/11 15:32","price":2.2083},{"date":"1397/03/11 16:00","price":2.2061},{"date":"1397/03/11 16:32","price":2.2055},{"date":"1397/03/11 17:00","price":2.19},{"date":"1397/03/11 17:32","price":2.1864},{"date":"1397/03/11 18:00","price":2.1894},{"date":"1397/03/11 18:32","price":2.1829},{"date":"1397/03/11 19:00","price":2.1789},{"date":"1397/03/11 19:32","price":2.1726},{"date":"1397/03/11 20:00","price":2.1741},{"date":"1397/03/11 20:32","price":2.1707},{"date":"1397/03/11 21:00","price":2.1755},{"date":"1397/03/11 21:32","price":2.1779},{"date":"1397/03/11 22:00","price":2.1864},{"date":"1397/03/11 23:00","price":2.1817},{"date":"1397/03/11 23:32","price":2.1768}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398