کمترین: 
76.43
بیشترین: 
77.87
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
76.81
زمان: 
3/11 23:32
قیمت نفت برنت امروز 11 خرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 11 خرداد 1397 , 76.81 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/11 00:00","price":77.75},{"date":"1397/03/11 01:00","price":77.67},{"date":"1397/03/11 01:32","price":77.66},{"date":"1397/03/11 02:00","price":77.69},{"date":"1397/03/11 02:32","price":77.59},{"date":"1397/03/11 03:00","price":77.64},{"date":"1397/03/11 05:00","price":77.73},{"date":"1397/03/11 05:32","price":77.59},{"date":"1397/03/11 06:00","price":77.66},{"date":"1397/03/11 06:32","price":77.58},{"date":"1397/03/11 07:00","price":77.52},{"date":"1397/03/11 07:32","price":77.5},{"date":"1397/03/11 08:32","price":77.39},{"date":"1397/03/11 09:08","price":77.48},{"date":"1397/03/11 09:32","price":77.47},{"date":"1397/03/11 10:00","price":77.41},{"date":"1397/03/11 10:32","price":77.44},{"date":"1397/03/11 11:00","price":77.48},{"date":"1397/03/11 11:32","price":77.62},{"date":"1397/03/11 12:00","price":77.64},{"date":"1397/03/11 12:32","price":77.58},{"date":"1397/03/11 13:00","price":77.67},{"date":"1397/03/11 14:08","price":77.86},{"date":"1397/03/11 14:32","price":77.81},{"date":"1397/03/11 15:00","price":77.62},{"date":"1397/03/11 15:32","price":77.87},{"date":"1397/03/11 16:00","price":77.72},{"date":"1397/03/11 16:32","price":77.7},{"date":"1397/03/11 17:00","price":77.03},{"date":"1397/03/11 17:32","price":76.98},{"date":"1397/03/11 18:00","price":77.23},{"date":"1397/03/11 18:32","price":76.93},{"date":"1397/03/11 19:00","price":76.79},{"date":"1397/03/11 19:32","price":76.66},{"date":"1397/03/11 20:00","price":76.61},{"date":"1397/03/11 20:32","price":76.43},{"date":"1397/03/11 21:00","price":76.66},{"date":"1397/03/11 21:32","price":76.75},{"date":"1397/03/11 22:00","price":77.09},{"date":"1397/03/11 22:32","price":77.08},{"date":"1397/03/11 23:00","price":76.94},{"date":"1397/03/11 23:32","price":76.81}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398