کمترین: 
65.84
بیشترین: 
67.28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.84
زمان: 
3/11 23:32
قیمت نفت سبک امروز 11 خرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 11 خرداد 1397 , 65.84 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/11 00:00","price":67.1},{"date":"1397/03/11 00:32","price":67.06},{"date":"1397/03/11 01:00","price":66.98},{"date":"1397/03/11 02:00","price":67.12},{"date":"1397/03/11 03:00","price":67.22},{"date":"1397/03/11 03:32","price":67.19},{"date":"1397/03/11 04:00","price":67.1},{"date":"1397/03/11 04:32","price":67.08},{"date":"1397/03/11 05:00","price":67.06},{"date":"1397/03/11 05:32","price":66.91},{"date":"1397/03/11 06:00","price":67.02},{"date":"1397/03/11 06:32","price":66.97},{"date":"1397/03/11 07:00","price":66.94},{"date":"1397/03/11 08:00","price":66.88},{"date":"1397/03/11 08:32","price":66.84},{"date":"1397/03/11 09:08","price":66.89},{"date":"1397/03/11 09:32","price":66.86},{"date":"1397/03/11 10:00","price":66.88},{"date":"1397/03/11 10:32","price":66.89},{"date":"1397/03/11 11:00","price":66.94},{"date":"1397/03/11 11:32","price":67.03},{"date":"1397/03/11 12:00","price":67.06},{"date":"1397/03/11 12:32","price":67.03},{"date":"1397/03/11 13:00","price":67.17},{"date":"1397/03/11 13:32","price":67.2},{"date":"1397/03/11 14:08","price":67.28},{"date":"1397/03/11 14:32","price":67.23},{"date":"1397/03/11 15:00","price":66.89},{"date":"1397/03/11 15:32","price":66.67},{"date":"1397/03/11 16:00","price":66.44},{"date":"1397/03/11 16:32","price":66.53},{"date":"1397/03/11 17:00","price":66.22},{"date":"1397/03/11 17:32","price":66.33},{"date":"1397/03/11 18:00","price":66.55},{"date":"1397/03/11 18:32","price":66.47},{"date":"1397/03/11 19:00","price":66.53},{"date":"1397/03/11 20:00","price":66.58},{"date":"1397/03/11 20:32","price":66.39},{"date":"1397/03/11 21:00","price":66.67},{"date":"1397/03/11 21:32","price":66.41},{"date":"1397/03/11 22:00","price":66.45},{"date":"1397/03/11 22:32","price":66.14},{"date":"1397/03/11 23:00","price":65.89},{"date":"1397/03/11 23:32","price":65.84}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398