کمترین: 
850500
بیشترین: 
855500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
854000
زمان: 
3/10 22:35
قیمت آبشده جهانی امروز 10 خرداد 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 10 خرداد 1397 , 854000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 11:35","price":855000},{"date":"1397/03/10 11:55","price":854000},{"date":"1397/03/10 12:15","price":850500},{"date":"1397/03/10 12:25","price":851000},{"date":"1397/03/10 12:30","price":851500},{"date":"1397/03/10 12:45","price":853000},{"date":"1397/03/10 12:55","price":852000},{"date":"1397/03/10 13:05","price":853500},{"date":"1397/03/10 13:25","price":853000},{"date":"1397/03/10 14:35","price":853500},{"date":"1397/03/10 14:45","price":853000},{"date":"1397/03/10 15:25","price":853500},{"date":"1397/03/10 15:55","price":854000},{"date":"1397/03/10 16:15","price":854500},{"date":"1397/03/10 16:55","price":855000},{"date":"1397/03/10 17:15","price":854000},{"date":"1397/03/10 17:25","price":853000},{"date":"1397/03/10 17:35","price":853500},{"date":"1397/03/10 19:20","price":855000},{"date":"1397/03/10 19:50","price":855500},{"date":"1397/03/10 21:20","price":854000},{"date":"1397/03/10 21:30","price":853500},{"date":"1397/03/10 22:35","price":854000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398