کمترین: 
946000
بیشترین: 
953900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
951700
زمان: 
3/10 19:50
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 10 خرداد 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 10 خرداد 1397 , 951700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 11:35","price":947300},{"date":"1397/03/10 12:05","price":946000},{"date":"1397/03/10 12:15","price":949500},{"date":"1397/03/10 12:30","price":951700},{"date":"1397/03/10 12:55","price":949500},{"date":"1397/03/10 13:25","price":951700},{"date":"1397/03/10 13:55","price":949500},{"date":"1397/03/10 14:35","price":951700},{"date":"1397/03/10 16:25","price":953900},{"date":"1397/03/10 19:50","price":951700}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398