کمترین: 
4785
بیشترین: 
4842
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4818
زمان: 
3/10 21:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 10 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 10 خرداد 1397 , 4818 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 10:10","price":4801},{"date":"1397/03/10 10:30","price":4806},{"date":"1397/03/10 10:40","price":4807},{"date":"1397/03/10 10:50","price":4805},{"date":"1397/03/10 11:00","price":4803},{"date":"1397/03/10 11:10","price":4805},{"date":"1397/03/10 11:20","price":4799},{"date":"1397/03/10 11:30","price":4800},{"date":"1397/03/10 11:40","price":4802},{"date":"1397/03/10 12:00","price":4790},{"date":"1397/03/10 12:10","price":4785},{"date":"1397/03/10 12:20","price":4803},{"date":"1397/03/10 12:30","price":4817},{"date":"1397/03/10 12:50","price":4819},{"date":"1397/03/10 13:00","price":4817},{"date":"1397/03/10 13:10","price":4807},{"date":"1397/03/10 13:30","price":4805},{"date":"1397/03/10 13:40","price":4819},{"date":"1397/03/10 14:00","price":4814},{"date":"1397/03/10 14:10","price":4809},{"date":"1397/03/10 14:30","price":4808},{"date":"1397/03/10 14:40","price":4816},{"date":"1397/03/10 14:50","price":4815},{"date":"1397/03/10 15:10","price":4814},{"date":"1397/03/10 15:30","price":4813},{"date":"1397/03/10 15:40","price":4816},{"date":"1397/03/10 15:50","price":4814},{"date":"1397/03/10 16:00","price":4810},{"date":"1397/03/10 16:10","price":4812},{"date":"1397/03/10 16:30","price":4817},{"date":"1397/03/10 16:40","price":4824},{"date":"1397/03/10 16:50","price":4830},{"date":"1397/03/10 17:00","price":4831},{"date":"1397/03/10 17:20","price":4840},{"date":"1397/03/10 17:30","price":4839},{"date":"1397/03/10 17:40","price":4837},{"date":"1397/03/10 18:00","price":4842},{"date":"1397/03/10 18:10","price":4837},{"date":"1397/03/10 18:20","price":4834},{"date":"1397/03/10 19:20","price":4826},{"date":"1397/03/10 19:50","price":4811},{"date":"1397/03/10 20:40","price":4814},{"date":"1397/03/10 21:20","price":4818}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398