کمترین: 
784
بیشترین: 
795
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
787
زمان: 
3/10 21:20
قیمت کرون نروژ امروز 10 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 10 خرداد 1397 , 787 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 10:10","price":785},{"date":"1397/03/10 10:30","price":786},{"date":"1397/03/10 10:40","price":787},{"date":"1397/03/10 11:00","price":786},{"date":"1397/03/10 11:20","price":785},{"date":"1397/03/10 11:30","price":787},{"date":"1397/03/10 12:00","price":785},{"date":"1397/03/10 12:10","price":784},{"date":"1397/03/10 12:20","price":786},{"date":"1397/03/10 12:30","price":790},{"date":"1397/03/10 13:00","price":789},{"date":"1397/03/10 13:10","price":787},{"date":"1397/03/10 13:20","price":788},{"date":"1397/03/10 13:30","price":787},{"date":"1397/03/10 13:40","price":790},{"date":"1397/03/10 14:00","price":789},{"date":"1397/03/10 14:10","price":788},{"date":"1397/03/10 14:40","price":789},{"date":"1397/03/10 15:10","price":788},{"date":"1397/03/10 15:30","price":789},{"date":"1397/03/10 15:40","price":788},{"date":"1397/03/10 16:30","price":789},{"date":"1397/03/10 16:40","price":791},{"date":"1397/03/10 16:50","price":792},{"date":"1397/03/10 17:00","price":793},{"date":"1397/03/10 17:20","price":795},{"date":"1397/03/10 17:30","price":794},{"date":"1397/03/10 17:40","price":793},{"date":"1397/03/10 18:10","price":792},{"date":"1397/03/10 19:20","price":790},{"date":"1397/03/10 19:50","price":788},{"date":"1397/03/10 21:20","price":787}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398