کمترین: 
1708
بیشترین: 
1729
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1721
زمان: 
3/10 21:20
قیمت ریال عربستان امروز 10 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 10 خرداد 1397 , 1721 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 10:10","price":1716},{"date":"1397/03/10 10:30","price":1715},{"date":"1397/03/10 10:40","price":1716},{"date":"1397/03/10 10:50","price":1714},{"date":"1397/03/10 11:00","price":1716},{"date":"1397/03/10 11:20","price":1714},{"date":"1397/03/10 11:30","price":1713},{"date":"1397/03/10 11:40","price":1714},{"date":"1397/03/10 12:00","price":1709},{"date":"1397/03/10 12:10","price":1708},{"date":"1397/03/10 12:20","price":1713},{"date":"1397/03/10 12:30","price":1718},{"date":"1397/03/10 13:00","price":1717},{"date":"1397/03/10 13:10","price":1713},{"date":"1397/03/10 13:30","price":1714},{"date":"1397/03/10 13:40","price":1717},{"date":"1397/03/10 14:10","price":1714},{"date":"1397/03/10 14:40","price":1718},{"date":"1397/03/10 14:50","price":1717},{"date":"1397/03/10 15:10","price":1719},{"date":"1397/03/10 15:30","price":1718},{"date":"1397/03/10 15:40","price":1719},{"date":"1397/03/10 16:00","price":1717},{"date":"1397/03/10 16:10","price":1718},{"date":"1397/03/10 16:30","price":1720},{"date":"1397/03/10 16:40","price":1722},{"date":"1397/03/10 16:50","price":1724},{"date":"1397/03/10 17:20","price":1728},{"date":"1397/03/10 17:40","price":1727},{"date":"1397/03/10 18:00","price":1729},{"date":"1397/03/10 18:10","price":1728},{"date":"1397/03/10 18:20","price":1727},{"date":"1397/03/10 18:40","price":1726},{"date":"1397/03/10 19:20","price":1723},{"date":"1397/03/10 19:50","price":1718},{"date":"1397/03/10 20:40","price":1720},{"date":"1397/03/10 21:20","price":1721}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398