کمترین: 
6480
بیشترین: 
6576
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6552
زمان: 
3/10 21:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 10 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 10 خرداد 1397 , 6552 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 10:10","price":6505},{"date":"1397/03/10 10:30","price":6510},{"date":"1397/03/10 10:40","price":6508},{"date":"1397/03/10 10:50","price":6507},{"date":"1397/03/10 11:00","price":6504},{"date":"1397/03/10 11:10","price":6506},{"date":"1397/03/10 11:20","price":6498},{"date":"1397/03/10 11:30","price":6496},{"date":"1397/03/10 11:40","price":6499},{"date":"1397/03/10 12:00","price":6480},{"date":"1397/03/10 12:10","price":6482},{"date":"1397/03/10 12:20","price":6492},{"date":"1397/03/10 12:30","price":6520},{"date":"1397/03/10 12:50","price":6526},{"date":"1397/03/10 13:00","price":6518},{"date":"1397/03/10 13:10","price":6506},{"date":"1397/03/10 13:30","price":6508},{"date":"1397/03/10 13:40","price":6525},{"date":"1397/03/10 13:50","price":6527},{"date":"1397/03/10 14:00","price":6529},{"date":"1397/03/10 14:10","price":6534},{"date":"1397/03/10 14:30","price":6522},{"date":"1397/03/10 14:40","price":6539},{"date":"1397/03/10 14:50","price":6535},{"date":"1397/03/10 15:00","price":6531},{"date":"1397/03/10 15:10","price":6536},{"date":"1397/03/10 15:30","price":6532},{"date":"1397/03/10 15:40","price":6536},{"date":"1397/03/10 15:50","price":6534},{"date":"1397/03/10 16:00","price":6530},{"date":"1397/03/10 16:10","price":6532},{"date":"1397/03/10 16:20","price":6531},{"date":"1397/03/10 16:30","price":6538},{"date":"1397/03/10 16:40","price":6545},{"date":"1397/03/10 16:50","price":6556},{"date":"1397/03/10 17:00","price":6560},{"date":"1397/03/10 17:20","price":6559},{"date":"1397/03/10 17:30","price":6570},{"date":"1397/03/10 17:40","price":6564},{"date":"1397/03/10 18:00","price":6576},{"date":"1397/03/10 18:10","price":6574},{"date":"1397/03/10 18:20","price":6564},{"date":"1397/03/10 18:40","price":6566},{"date":"1397/03/10 19:20","price":6555},{"date":"1397/03/10 19:50","price":6544},{"date":"1397/03/10 20:40","price":6550},{"date":"1397/03/10 21:20","price":6552}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398