کمترین: 
4481
بیشترین: 
4547
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4514
زمان: 
3/10 21:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 10 خرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 10 خرداد 1397 , 4514 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 10:10","price":4491},{"date":"1397/03/10 10:30","price":4493},{"date":"1397/03/10 10:40","price":4494},{"date":"1397/03/10 10:50","price":4490},{"date":"1397/03/10 11:00","price":4491},{"date":"1397/03/10 11:10","price":4489},{"date":"1397/03/10 11:20","price":4490},{"date":"1397/03/10 11:30","price":4493},{"date":"1397/03/10 11:40","price":4495},{"date":"1397/03/10 12:00","price":4486},{"date":"1397/03/10 12:10","price":4481},{"date":"1397/03/10 12:20","price":4496},{"date":"1397/03/10 12:30","price":4508},{"date":"1397/03/10 12:50","price":4507},{"date":"1397/03/10 13:00","price":4505},{"date":"1397/03/10 13:10","price":4496},{"date":"1397/03/10 13:30","price":4495},{"date":"1397/03/10 13:40","price":4506},{"date":"1397/03/10 13:50","price":4504},{"date":"1397/03/10 14:00","price":4502},{"date":"1397/03/10 14:10","price":4498},{"date":"1397/03/10 14:30","price":4494},{"date":"1397/03/10 14:40","price":4502},{"date":"1397/03/10 14:50","price":4503},{"date":"1397/03/10 15:00","price":4509},{"date":"1397/03/10 15:10","price":4508},{"date":"1397/03/10 15:30","price":4518},{"date":"1397/03/10 15:40","price":4519},{"date":"1397/03/10 15:50","price":4521},{"date":"1397/03/10 16:00","price":4517},{"date":"1397/03/10 16:10","price":4519},{"date":"1397/03/10 16:30","price":4523},{"date":"1397/03/10 16:40","price":4528},{"date":"1397/03/10 16:50","price":4531},{"date":"1397/03/10 17:00","price":4534},{"date":"1397/03/10 17:20","price":4545},{"date":"1397/03/10 17:30","price":4543},{"date":"1397/03/10 17:40","price":4539},{"date":"1397/03/10 18:00","price":4547},{"date":"1397/03/10 18:10","price":4541},{"date":"1397/03/10 18:20","price":4542},{"date":"1397/03/10 18:40","price":4543},{"date":"1397/03/10 19:20","price":4529},{"date":"1397/03/10 19:50","price":4522},{"date":"1397/03/10 20:40","price":4512},{"date":"1397/03/10 21:20","price":4514}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398