کمترین: 
4970
بیشترین: 
5034
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4970
زمان: 
3/10 21:20
قیمت دلار کانادا امروز 10 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 10 خرداد 1397 , 4970 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 10:10","price":4997},{"date":"1397/03/10 10:30","price":4999},{"date":"1397/03/10 11:00","price":5000},{"date":"1397/03/10 11:10","price":4994},{"date":"1397/03/10 11:20","price":4990},{"date":"1397/03/10 11:30","price":4988},{"date":"1397/03/10 12:00","price":4978},{"date":"1397/03/10 12:10","price":4976},{"date":"1397/03/10 12:20","price":4988},{"date":"1397/03/10 12:30","price":5008},{"date":"1397/03/10 12:50","price":5010},{"date":"1397/03/10 13:00","price":5009},{"date":"1397/03/10 13:10","price":4999},{"date":"1397/03/10 13:20","price":5004},{"date":"1397/03/10 13:30","price":5002},{"date":"1397/03/10 13:40","price":5015},{"date":"1397/03/10 14:00","price":5009},{"date":"1397/03/10 14:30","price":5001},{"date":"1397/03/10 14:40","price":5012},{"date":"1397/03/10 15:00","price":5013},{"date":"1397/03/10 15:10","price":5015},{"date":"1397/03/10 15:30","price":5021},{"date":"1397/03/10 15:40","price":5022},{"date":"1397/03/10 15:50","price":5024},{"date":"1397/03/10 16:00","price":5021},{"date":"1397/03/10 16:10","price":5022},{"date":"1397/03/10 16:30","price":5027},{"date":"1397/03/10 16:40","price":5026},{"date":"1397/03/10 16:50","price":5027},{"date":"1397/03/10 17:00","price":5026},{"date":"1397/03/10 17:20","price":5029},{"date":"1397/03/10 17:30","price":5034},{"date":"1397/03/10 17:40","price":5022},{"date":"1397/03/10 18:00","price":5028},{"date":"1397/03/10 18:10","price":5013},{"date":"1397/03/10 18:20","price":5016},{"date":"1397/03/10 18:40","price":5001},{"date":"1397/03/10 19:20","price":4985},{"date":"1397/03/10 19:50","price":4973},{"date":"1397/03/10 20:40","price":4971},{"date":"1397/03/10 21:20","price":4970}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398