کمترین: 
8518
بیشترین: 
8637
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8572
زمان: 
3/10 21:20
قیمت پوند امروز 10 خرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 10 خرداد 1397 , 8572 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 10:10","price":8551},{"date":"1397/03/10 10:30","price":8562},{"date":"1397/03/10 10:40","price":8568},{"date":"1397/03/10 10:50","price":8566},{"date":"1397/03/10 11:00","price":8558},{"date":"1397/03/10 11:20","price":8548},{"date":"1397/03/10 11:30","price":8554},{"date":"1397/03/10 11:40","price":8555},{"date":"1397/03/10 12:00","price":8530},{"date":"1397/03/10 12:10","price":8518},{"date":"1397/03/10 12:20","price":8555},{"date":"1397/03/10 12:30","price":8581},{"date":"1397/03/10 12:50","price":8586},{"date":"1397/03/10 13:10","price":8568},{"date":"1397/03/10 13:20","price":8564},{"date":"1397/03/10 13:30","price":8562},{"date":"1397/03/10 13:40","price":8592},{"date":"1397/03/10 13:50","price":8590},{"date":"1397/03/10 14:00","price":8576},{"date":"1397/03/10 14:10","price":8562},{"date":"1397/03/10 14:30","price":8560},{"date":"1397/03/10 14:40","price":8575},{"date":"1397/03/10 14:50","price":8588},{"date":"1397/03/10 15:00","price":8586},{"date":"1397/03/10 15:10","price":8585},{"date":"1397/03/10 15:30","price":8579},{"date":"1397/03/10 15:40","price":8587},{"date":"1397/03/10 16:00","price":8581},{"date":"1397/03/10 16:10","price":8583},{"date":"1397/03/10 16:30","price":8592},{"date":"1397/03/10 16:40","price":8609},{"date":"1397/03/10 16:50","price":8621},{"date":"1397/03/10 17:00","price":8626},{"date":"1397/03/10 17:20","price":8623},{"date":"1397/03/10 17:30","price":8632},{"date":"1397/03/10 17:40","price":8625},{"date":"1397/03/10 18:00","price":8637},{"date":"1397/03/10 18:10","price":8620},{"date":"1397/03/10 18:20","price":8608},{"date":"1397/03/10 18:40","price":8605},{"date":"1397/03/10 19:20","price":8599},{"date":"1397/03/10 19:50","price":8587},{"date":"1397/03/10 20:40","price":8568},{"date":"1397/03/10 21:20","price":8572}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398