کمترین: 
7479
بیشترین: 
7574
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7520
زمان: 
3/10 21:20
قیمت یورو امروز 10 خرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 10 خرداد 1397 , 7520 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 10:10","price":7497},{"date":"1397/03/10 10:30","price":7513},{"date":"1397/03/10 11:00","price":7509},{"date":"1397/03/10 11:10","price":7505},{"date":"1397/03/10 11:20","price":7504},{"date":"1397/03/10 11:30","price":7494},{"date":"1397/03/10 11:40","price":7502},{"date":"1397/03/10 12:00","price":7486},{"date":"1397/03/10 12:10","price":7479},{"date":"1397/03/10 12:20","price":7504},{"date":"1397/03/10 12:30","price":7532},{"date":"1397/03/10 12:50","price":7539},{"date":"1397/03/10 13:00","price":7540},{"date":"1397/03/10 13:10","price":7520},{"date":"1397/03/10 13:20","price":7528},{"date":"1397/03/10 13:30","price":7525},{"date":"1397/03/10 13:40","price":7542},{"date":"1397/03/10 13:50","price":7548},{"date":"1397/03/10 14:00","price":7543},{"date":"1397/03/10 14:10","price":7523},{"date":"1397/03/10 14:40","price":7535},{"date":"1397/03/10 14:50","price":7527},{"date":"1397/03/10 15:00","price":7535},{"date":"1397/03/10 15:10","price":7530},{"date":"1397/03/10 15:30","price":7522},{"date":"1397/03/10 15:40","price":7529},{"date":"1397/03/10 15:50","price":7527},{"date":"1397/03/10 16:00","price":7522},{"date":"1397/03/10 16:10","price":7523},{"date":"1397/03/10 16:30","price":7532},{"date":"1397/03/10 16:40","price":7547},{"date":"1397/03/10 16:50","price":7559},{"date":"1397/03/10 17:00","price":7566},{"date":"1397/03/10 17:20","price":7559},{"date":"1397/03/10 17:30","price":7573},{"date":"1397/03/10 17:40","price":7571},{"date":"1397/03/10 18:00","price":7574},{"date":"1397/03/10 18:10","price":7558},{"date":"1397/03/10 18:20","price":7545},{"date":"1397/03/10 18:40","price":7555},{"date":"1397/03/10 19:20","price":7533},{"date":"1397/03/10 19:50","price":7517},{"date":"1397/03/10 20:40","price":7525},{"date":"1397/03/10 21:20","price":7520}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398