کمترین: 
11211.3
بیشترین: 
11211.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11211.3
زمان: 
3/10 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 10 خرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 10 خرداد 1397 , 11211.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 09:20","price":11211.3}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398