کمترین: 
677.75
بیشترین: 
689.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
682.63
زمان: 
3/10 23:32
قیمت گازوئیل امروز 10 خرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 10 خرداد 1397 , 682.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 00:08","price":687.75},{"date":"1397/03/10 00:32","price":687.88},{"date":"1397/03/10 01:00","price":687.13},{"date":"1397/03/10 01:32","price":685.38},{"date":"1397/03/10 02:00","price":685.75},{"date":"1397/03/10 05:00","price":684.63},{"date":"1397/03/10 05:32","price":684.13},{"date":"1397/03/10 06:00","price":683.38},{"date":"1397/03/10 06:32","price":684.25},{"date":"1397/03/10 07:00","price":684.63},{"date":"1397/03/10 07:32","price":684.5},{"date":"1397/03/10 08:00","price":684.75},{"date":"1397/03/10 08:32","price":684.88},{"date":"1397/03/10 09:00","price":684.63},{"date":"1397/03/10 09:32","price":684.88},{"date":"1397/03/10 10:00","price":685.25},{"date":"1397/03/10 10:32","price":685.75},{"date":"1397/03/10 11:00","price":684.63},{"date":"1397/03/10 11:32","price":683.88},{"date":"1397/03/10 12:32","price":684.88},{"date":"1397/03/10 13:00","price":684.13},{"date":"1397/03/10 13:32","price":683.38},{"date":"1397/03/10 14:00","price":682.88},{"date":"1397/03/10 15:32","price":683.38},{"date":"1397/03/10 16:00","price":683.63},{"date":"1397/03/10 16:32","price":684.38},{"date":"1397/03/10 17:00","price":684.63},{"date":"1397/03/10 17:32","price":685.38},{"date":"1397/03/10 18:00","price":687.38},{"date":"1397/03/10 18:32","price":688.63},{"date":"1397/03/10 19:00","price":687.63},{"date":"1397/03/10 19:32","price":688.13},{"date":"1397/03/10 20:00","price":688.38},{"date":"1397/03/10 21:00","price":689.88},{"date":"1397/03/10 21:32","price":685.38},{"date":"1397/03/10 22:00","price":682.63},{"date":"1397/03/10 22:32","price":679.88},{"date":"1397/03/10 23:00","price":677.75},{"date":"1397/03/10 23:32","price":682.63}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398