کمترین: 
2.1896
بیشترین: 
2.2302
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2091
زمان: 
3/10 23:32
قیمت نفت کوره امروز 10 خرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 10 خرداد 1397 , 2.2091 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 00:08","price":2.2285},{"date":"1397/03/10 00:32","price":2.2287},{"date":"1397/03/10 01:00","price":2.2282},{"date":"1397/03/10 01:32","price":2.2211},{"date":"1397/03/10 02:00","price":2.2201},{"date":"1397/03/10 03:00","price":2.218},{"date":"1397/03/10 03:32","price":2.2192},{"date":"1397/03/10 04:00","price":2.2188},{"date":"1397/03/10 04:32","price":2.2185},{"date":"1397/03/10 05:00","price":2.2172},{"date":"1397/03/10 05:32","price":2.2169},{"date":"1397/03/10 06:00","price":2.2144},{"date":"1397/03/10 06:32","price":2.2172},{"date":"1397/03/10 07:00","price":2.2179},{"date":"1397/03/10 07:32","price":2.218},{"date":"1397/03/10 08:00","price":2.2185},{"date":"1397/03/10 08:32","price":2.2183},{"date":"1397/03/10 09:00","price":2.2173},{"date":"1397/03/10 09:32","price":2.2185},{"date":"1397/03/10 10:00","price":2.2191},{"date":"1397/03/10 10:32","price":2.2206},{"date":"1397/03/10 11:00","price":2.2174},{"date":"1397/03/10 11:32","price":2.2143},{"date":"1397/03/10 12:00","price":2.2145},{"date":"1397/03/10 12:32","price":2.217},{"date":"1397/03/10 13:00","price":2.2163},{"date":"1397/03/10 13:32","price":2.2127},{"date":"1397/03/10 14:00","price":2.211},{"date":"1397/03/10 15:00","price":2.2108},{"date":"1397/03/10 15:32","price":2.2146},{"date":"1397/03/10 16:00","price":2.2154},{"date":"1397/03/10 16:32","price":2.2174},{"date":"1397/03/10 17:00","price":2.2168},{"date":"1397/03/10 17:32","price":2.2181},{"date":"1397/03/10 18:00","price":2.2246},{"date":"1397/03/10 18:32","price":2.2256},{"date":"1397/03/10 19:00","price":2.2276},{"date":"1397/03/10 19:32","price":2.2248},{"date":"1397/03/10 20:00","price":2.2257},{"date":"1397/03/10 21:00","price":2.2302},{"date":"1397/03/10 21:32","price":2.2146},{"date":"1397/03/10 22:00","price":2.2055},{"date":"1397/03/10 22:32","price":2.1967},{"date":"1397/03/10 23:00","price":2.1896},{"date":"1397/03/10 23:32","price":2.2091}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398