کمترین: 
77.06
بیشترین: 
78.47
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
77.7
زمان: 
3/10 23:32
قیمت نفت برنت امروز 10 خرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 10 خرداد 1397 , 77.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 00:08","price":77.84},{"date":"1397/03/10 00:32","price":77.91},{"date":"1397/03/10 01:00","price":77.9},{"date":"1397/03/10 01:32","price":77.65},{"date":"1397/03/10 02:00","price":77.74},{"date":"1397/03/10 02:32","price":77.83},{"date":"1397/03/10 03:00","price":77.86},{"date":"1397/03/10 05:00","price":77.59},{"date":"1397/03/10 05:32","price":77.5},{"date":"1397/03/10 06:00","price":77.38},{"date":"1397/03/10 06:32","price":77.47},{"date":"1397/03/10 07:00","price":77.5},{"date":"1397/03/10 08:00","price":77.49},{"date":"1397/03/10 08:32","price":77.52},{"date":"1397/03/10 09:00","price":77.48},{"date":"1397/03/10 10:00","price":77.56},{"date":"1397/03/10 10:32","price":77.62},{"date":"1397/03/10 11:00","price":77.45},{"date":"1397/03/10 11:32","price":77.27},{"date":"1397/03/10 12:00","price":77.28},{"date":"1397/03/10 12:32","price":77.42},{"date":"1397/03/10 13:00","price":77.53},{"date":"1397/03/10 13:32","price":77.34},{"date":"1397/03/10 14:00","price":77.33},{"date":"1397/03/10 15:00","price":77.31},{"date":"1397/03/10 15:32","price":77.46},{"date":"1397/03/10 16:00","price":77.53},{"date":"1397/03/10 16:32","price":77.72},{"date":"1397/03/10 17:00","price":77.75},{"date":"1397/03/10 17:32","price":77.91},{"date":"1397/03/10 18:00","price":78.21},{"date":"1397/03/10 18:32","price":78.47},{"date":"1397/03/10 19:00","price":78.39},{"date":"1397/03/10 19:32","price":78.22},{"date":"1397/03/10 20:00","price":78.28},{"date":"1397/03/10 21:00","price":78.47},{"date":"1397/03/10 21:32","price":78},{"date":"1397/03/10 22:00","price":77.6},{"date":"1397/03/10 22:32","price":77.28},{"date":"1397/03/10 23:00","price":77.06},{"date":"1397/03/10 23:32","price":77.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398