کمترین: 
66.72
بیشترین: 
68.34
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.06
زمان: 
3/10 23:32
قیمت نفت سبک امروز 10 خرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 10 خرداد 1397 , 67.06 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 00:08","price":68.33},{"date":"1397/03/10 00:32","price":68.34},{"date":"1397/03/10 01:32","price":68.23},{"date":"1397/03/10 02:00","price":68.22},{"date":"1397/03/10 03:00","price":68.08},{"date":"1397/03/10 03:32","price":68.11},{"date":"1397/03/10 04:00","price":68.16},{"date":"1397/03/10 04:32","price":68.14},{"date":"1397/03/10 05:00","price":68.03},{"date":"1397/03/10 06:00","price":67.91},{"date":"1397/03/10 06:32","price":68.03},{"date":"1397/03/10 07:00","price":68.08},{"date":"1397/03/10 08:00","price":68.11},{"date":"1397/03/10 09:00","price":68.09},{"date":"1397/03/10 09:32","price":68.15},{"date":"1397/03/10 10:00","price":68.14},{"date":"1397/03/10 10:32","price":68.21},{"date":"1397/03/10 11:00","price":68.06},{"date":"1397/03/10 11:32","price":67.97},{"date":"1397/03/10 12:32","price":68.02},{"date":"1397/03/10 13:00","price":68},{"date":"1397/03/10 13:32","price":67.81},{"date":"1397/03/10 14:00","price":67.77},{"date":"1397/03/10 14:32","price":67.78},{"date":"1397/03/10 15:00","price":67.81},{"date":"1397/03/10 15:32","price":67.83},{"date":"1397/03/10 16:00","price":67.77},{"date":"1397/03/10 16:32","price":67.67},{"date":"1397/03/10 17:00","price":67.61},{"date":"1397/03/10 17:32","price":67.47},{"date":"1397/03/10 18:00","price":67.08},{"date":"1397/03/10 18:32","price":67.11},{"date":"1397/03/10 19:00","price":67.22},{"date":"1397/03/10 19:32","price":67.16},{"date":"1397/03/10 20:00","price":67.22},{"date":"1397/03/10 21:00","price":67.64},{"date":"1397/03/10 21:32","price":67.22},{"date":"1397/03/10 22:00","price":66.88},{"date":"1397/03/10 22:32","price":66.72},{"date":"1397/03/10 23:00","price":66.81},{"date":"1397/03/10 23:32","price":67.06}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398