کمترین: 
942900
بیشترین: 
965000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
949500
زمان: 
3/9 21:25
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 9 خرداد 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 9 خرداد 1397 , 949500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 11:55","price":956100},{"date":"1397/03/09 12:05","price":958400},{"date":"1397/03/09 12:15","price":965000},{"date":"1397/03/09 12:45","price":962800},{"date":"1397/03/09 12:55","price":958400},{"date":"1397/03/09 13:20","price":962800},{"date":"1397/03/09 13:40","price":961900},{"date":"1397/03/09 14:10","price":953900},{"date":"1397/03/09 14:25","price":956100},{"date":"1397/03/09 15:00","price":951700},{"date":"1397/03/09 15:10","price":949500},{"date":"1397/03/09 15:15","price":942900},{"date":"1397/03/09 15:35","price":947300},{"date":"1397/03/09 15:40","price":945100},{"date":"1397/03/09 16:05","price":942900},{"date":"1397/03/09 16:55","price":947300},{"date":"1397/03/09 17:10","price":949500},{"date":"1397/03/09 17:25","price":953900},{"date":"1397/03/09 17:35","price":956100},{"date":"1397/03/09 17:55","price":953900},{"date":"1397/03/09 18:55","price":956100},{"date":"1397/03/09 19:55","price":951700},{"date":"1397/03/09 20:15","price":950400},{"date":"1397/03/09 20:55","price":950800},{"date":"1397/03/09 21:25","price":949500}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398