کمترین: 
1731
بیشترین: 
1805
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1770
زمان: 
3/9 20:10
قیمت ریال قطر امروز 9 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 9 خرداد 1397 , 1770 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 10:30","price":1731},{"date":"1397/03/09 11:00","price":1732},{"date":"1397/03/09 11:20","price":1733},{"date":"1397/03/09 11:40","price":1734},{"date":"1397/03/09 11:50","price":1733},{"date":"1397/03/09 12:00","price":1747},{"date":"1397/03/09 12:10","price":1755},{"date":"1397/03/09 12:20","price":1805},{"date":"1397/03/09 12:40","price":1789},{"date":"1397/03/09 12:50","price":1787},{"date":"1397/03/09 13:00","price":1785},{"date":"1397/03/09 13:10","price":1777},{"date":"1397/03/09 13:20","price":1783},{"date":"1397/03/09 13:40","price":1782},{"date":"1397/03/09 14:00","price":1781},{"date":"1397/03/09 14:10","price":1769},{"date":"1397/03/09 14:30","price":1768},{"date":"1397/03/09 14:40","price":1772},{"date":"1397/03/09 15:00","price":1763},{"date":"1397/03/09 15:10","price":1761},{"date":"1397/03/09 15:20","price":1754},{"date":"1397/03/09 15:50","price":1752},{"date":"1397/03/09 16:10","price":1748},{"date":"1397/03/09 16:30","price":1747},{"date":"1397/03/09 16:50","price":1748},{"date":"1397/03/09 17:00","price":1754},{"date":"1397/03/09 17:10","price":1751},{"date":"1397/03/09 17:20","price":1754},{"date":"1397/03/09 17:30","price":1761},{"date":"1397/03/09 17:40","price":1770},{"date":"1397/03/09 17:50","price":1773},{"date":"1397/03/09 18:00","price":1771},{"date":"1397/03/09 18:10","price":1769},{"date":"1397/03/09 18:30","price":1777},{"date":"1397/03/09 18:50","price":1778},{"date":"1397/03/09 19:00","price":1777},{"date":"1397/03/09 19:10","price":1779},{"date":"1397/03/09 19:30","price":1778},{"date":"1397/03/09 19:40","price":1779},{"date":"1397/03/09 20:10","price":1770}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398