کمترین: 
1579
بیشترین: 
1648
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1618
زمان: 
3/9 20:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 9 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 9 خرداد 1397 , 1618 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 10:20","price":1580},{"date":"1397/03/09 10:30","price":1579},{"date":"1397/03/09 10:40","price":1580},{"date":"1397/03/09 11:00","price":1581},{"date":"1397/03/09 11:20","price":1582},{"date":"1397/03/09 11:40","price":1583},{"date":"1397/03/09 11:50","price":1582},{"date":"1397/03/09 12:00","price":1594},{"date":"1397/03/09 12:10","price":1603},{"date":"1397/03/09 12:20","price":1648},{"date":"1397/03/09 12:40","price":1633},{"date":"1397/03/09 12:50","price":1635},{"date":"1397/03/09 13:00","price":1628},{"date":"1397/03/09 13:10","price":1623},{"date":"1397/03/09 13:20","price":1628},{"date":"1397/03/09 13:40","price":1627},{"date":"1397/03/09 14:10","price":1613},{"date":"1397/03/09 14:30","price":1616},{"date":"1397/03/09 14:40","price":1619},{"date":"1397/03/09 15:00","price":1612},{"date":"1397/03/09 15:10","price":1610},{"date":"1397/03/09 15:20","price":1599},{"date":"1397/03/09 15:40","price":1603},{"date":"1397/03/09 15:50","price":1602},{"date":"1397/03/09 16:10","price":1598},{"date":"1397/03/09 17:00","price":1604},{"date":"1397/03/09 17:10","price":1602},{"date":"1397/03/09 17:20","price":1604},{"date":"1397/03/09 17:30","price":1611},{"date":"1397/03/09 17:40","price":1618},{"date":"1397/03/09 17:50","price":1621},{"date":"1397/03/09 18:00","price":1620},{"date":"1397/03/09 18:10","price":1617},{"date":"1397/03/09 18:20","price":1618},{"date":"1397/03/09 18:30","price":1625},{"date":"1397/03/09 18:40","price":1626},{"date":"1397/03/09 18:50","price":1627},{"date":"1397/03/09 19:10","price":1628},{"date":"1397/03/09 19:20","price":1627},{"date":"1397/03/09 19:30","price":1626},{"date":"1397/03/09 19:50","price":1627},{"date":"1397/03/09 20:00","price":1623},{"date":"1397/03/09 20:10","price":1619},{"date":"1397/03/09 20:20","price":1618}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399