کمترین: 
4686
بیشترین: 
4896
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4811
زمان: 
3/9 20:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 9 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 9 خرداد 1397 , 4811 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 10:20","price":4689},{"date":"1397/03/09 10:30","price":4687},{"date":"1397/03/09 10:40","price":4686},{"date":"1397/03/09 10:50","price":4689},{"date":"1397/03/09 11:00","price":4695},{"date":"1397/03/09 11:10","price":4697},{"date":"1397/03/09 11:20","price":4700},{"date":"1397/03/09 11:30","price":4699},{"date":"1397/03/09 11:40","price":4700},{"date":"1397/03/09 11:50","price":4699},{"date":"1397/03/09 12:00","price":4741},{"date":"1397/03/09 12:10","price":4759},{"date":"1397/03/09 12:20","price":4896},{"date":"1397/03/09 12:40","price":4853},{"date":"1397/03/09 12:50","price":4849},{"date":"1397/03/09 13:00","price":4831},{"date":"1397/03/09 13:10","price":4821},{"date":"1397/03/09 13:20","price":4836},{"date":"1397/03/09 13:30","price":4838},{"date":"1397/03/09 13:40","price":4835},{"date":"1397/03/09 14:00","price":4834},{"date":"1397/03/09 14:10","price":4796},{"date":"1397/03/09 14:30","price":4800},{"date":"1397/03/09 14:40","price":4813},{"date":"1397/03/09 15:00","price":4792},{"date":"1397/03/09 15:10","price":4783},{"date":"1397/03/09 15:20","price":4749},{"date":"1397/03/09 15:40","price":4766},{"date":"1397/03/09 15:50","price":4762},{"date":"1397/03/09 16:10","price":4751},{"date":"1397/03/09 16:20","price":4750},{"date":"1397/03/09 17:00","price":4768},{"date":"1397/03/09 17:10","price":4766},{"date":"1397/03/09 17:20","price":4768},{"date":"1397/03/09 17:30","price":4786},{"date":"1397/03/09 17:40","price":4810},{"date":"1397/03/09 17:50","price":4818},{"date":"1397/03/09 18:00","price":4813},{"date":"1397/03/09 18:10","price":4805},{"date":"1397/03/09 18:20","price":4804},{"date":"1397/03/09 18:30","price":4827},{"date":"1397/03/09 19:10","price":4833},{"date":"1397/03/09 19:20","price":4834},{"date":"1397/03/09 19:30","price":4830},{"date":"1397/03/09 19:40","price":4832},{"date":"1397/03/09 19:50","price":4836},{"date":"1397/03/09 20:00","price":4824},{"date":"1397/03/09 20:10","price":4813},{"date":"1397/03/09 20:20","price":4811}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398