کمترین: 
760
بیشترین: 
796
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
786
زمان: 
3/9 20:10
قیمت کرون نروژ امروز 9 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 9 خرداد 1397 , 786 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 10:20","price":760},{"date":"1397/03/09 10:50","price":761},{"date":"1397/03/09 11:00","price":762},{"date":"1397/03/09 11:10","price":763},{"date":"1397/03/09 11:30","price":764},{"date":"1397/03/09 11:50","price":763},{"date":"1397/03/09 12:00","price":769},{"date":"1397/03/09 12:10","price":773},{"date":"1397/03/09 12:20","price":796},{"date":"1397/03/09 12:40","price":791},{"date":"1397/03/09 13:00","price":788},{"date":"1397/03/09 13:10","price":785},{"date":"1397/03/09 13:20","price":788},{"date":"1397/03/09 13:30","price":787},{"date":"1397/03/09 13:40","price":788},{"date":"1397/03/09 14:00","price":787},{"date":"1397/03/09 14:10","price":781},{"date":"1397/03/09 14:30","price":783},{"date":"1397/03/09 14:40","price":786},{"date":"1397/03/09 15:00","price":782},{"date":"1397/03/09 15:10","price":780},{"date":"1397/03/09 15:20","price":774},{"date":"1397/03/09 15:40","price":778},{"date":"1397/03/09 15:50","price":777},{"date":"1397/03/09 16:10","price":775},{"date":"1397/03/09 16:50","price":776},{"date":"1397/03/09 17:00","price":779},{"date":"1397/03/09 17:10","price":778},{"date":"1397/03/09 17:20","price":779},{"date":"1397/03/09 17:30","price":782},{"date":"1397/03/09 17:40","price":785},{"date":"1397/03/09 17:50","price":786},{"date":"1397/03/09 18:00","price":785},{"date":"1397/03/09 18:30","price":788},{"date":"1397/03/09 18:40","price":789},{"date":"1397/03/09 18:50","price":788},{"date":"1397/03/09 19:10","price":789},{"date":"1397/03/09 19:30","price":788},{"date":"1397/03/09 19:40","price":789},{"date":"1397/03/09 19:50","price":790},{"date":"1397/03/09 20:00","price":788},{"date":"1397/03/09 20:10","price":786}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398