کمترین: 
977
بیشترین: 
1022
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1006
زمان: 
3/9 20:10
قیمت کرون دانمارک امروز 9 خرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 9 خرداد 1397 , 1006 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 10:20","price":978},{"date":"1397/03/09 10:30","price":977},{"date":"1397/03/09 10:50","price":979},{"date":"1397/03/09 11:10","price":980},{"date":"1397/03/09 11:20","price":981},{"date":"1397/03/09 11:30","price":982},{"date":"1397/03/09 11:40","price":981},{"date":"1397/03/09 12:00","price":989},{"date":"1397/03/09 12:10","price":994},{"date":"1397/03/09 12:20","price":1022},{"date":"1397/03/09 12:40","price":1015},{"date":"1397/03/09 13:00","price":1013},{"date":"1397/03/09 13:10","price":1008},{"date":"1397/03/09 13:20","price":1011},{"date":"1397/03/09 13:40","price":1012},{"date":"1397/03/09 14:00","price":1011},{"date":"1397/03/09 14:10","price":1004},{"date":"1397/03/09 14:40","price":1007},{"date":"1397/03/09 15:00","price":1002},{"date":"1397/03/09 15:10","price":1001},{"date":"1397/03/09 15:20","price":997},{"date":"1397/03/09 15:40","price":998},{"date":"1397/03/09 15:50","price":996},{"date":"1397/03/09 16:00","price":997},{"date":"1397/03/09 16:10","price":995},{"date":"1397/03/09 17:00","price":999},{"date":"1397/03/09 17:10","price":997},{"date":"1397/03/09 17:20","price":999},{"date":"1397/03/09 17:30","price":1001},{"date":"1397/03/09 17:40","price":1007},{"date":"1397/03/09 17:50","price":1008},{"date":"1397/03/09 18:00","price":1007},{"date":"1397/03/09 18:10","price":1006},{"date":"1397/03/09 18:30","price":1010},{"date":"1397/03/09 19:10","price":1011},{"date":"1397/03/09 19:20","price":1010},{"date":"1397/03/09 19:30","price":1009},{"date":"1397/03/09 19:40","price":1010},{"date":"1397/03/09 19:50","price":1011},{"date":"1397/03/09 20:10","price":1006}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398