کمترین: 
1682
بیشترین: 
1753
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1720
زمان: 
3/9 20:10
قیمت ریال عربستان امروز 9 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 9 خرداد 1397 , 1720 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 10:20","price":1683},{"date":"1397/03/09 10:30","price":1682},{"date":"1397/03/09 10:50","price":1683},{"date":"1397/03/09 11:00","price":1684},{"date":"1397/03/09 11:20","price":1685},{"date":"1397/03/09 11:40","price":1686},{"date":"1397/03/09 11:50","price":1685},{"date":"1397/03/09 12:00","price":1699},{"date":"1397/03/09 12:10","price":1705},{"date":"1397/03/09 12:20","price":1753},{"date":"1397/03/09 12:40","price":1738},{"date":"1397/03/09 12:50","price":1736},{"date":"1397/03/09 13:00","price":1730},{"date":"1397/03/09 13:10","price":1726},{"date":"1397/03/09 13:20","price":1732},{"date":"1397/03/09 14:00","price":1731},{"date":"1397/03/09 14:10","price":1717},{"date":"1397/03/09 14:30","price":1720},{"date":"1397/03/09 14:40","price":1722},{"date":"1397/03/09 15:00","price":1714},{"date":"1397/03/09 15:10","price":1711},{"date":"1397/03/09 15:20","price":1698},{"date":"1397/03/09 15:40","price":1704},{"date":"1397/03/09 15:50","price":1702},{"date":"1397/03/09 16:10","price":1698},{"date":"1397/03/09 17:00","price":1704},{"date":"1397/03/09 17:10","price":1703},{"date":"1397/03/09 17:20","price":1706},{"date":"1397/03/09 17:30","price":1711},{"date":"1397/03/09 17:40","price":1722},{"date":"1397/03/09 18:00","price":1719},{"date":"1397/03/09 18:20","price":1718},{"date":"1397/03/09 18:30","price":1727},{"date":"1397/03/09 19:00","price":1730},{"date":"1397/03/09 19:10","price":1729},{"date":"1397/03/09 19:30","price":1728},{"date":"1397/03/09 19:50","price":1729},{"date":"1397/03/09 20:00","price":1724},{"date":"1397/03/09 20:10","price":1720}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399