کمترین: 
6346
بیشترین: 
6623
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6513
زمان: 
3/9 20:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 9 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 9 خرداد 1397 , 6513 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 10:20","price":6352},{"date":"1397/03/09 10:30","price":6346},{"date":"1397/03/09 10:40","price":6348},{"date":"1397/03/09 10:50","price":6351},{"date":"1397/03/09 11:00","price":6354},{"date":"1397/03/09 11:20","price":6359},{"date":"1397/03/09 11:30","price":6357},{"date":"1397/03/09 11:40","price":6360},{"date":"1397/03/09 11:50","price":6355},{"date":"1397/03/09 12:00","price":6409},{"date":"1397/03/09 12:10","price":6445},{"date":"1397/03/09 12:20","price":6623},{"date":"1397/03/09 12:40","price":6572},{"date":"1397/03/09 12:50","price":6567},{"date":"1397/03/09 13:00","price":6564},{"date":"1397/03/09 13:10","price":6535},{"date":"1397/03/09 13:20","price":6555},{"date":"1397/03/09 13:40","price":6557},{"date":"1397/03/09 14:00","price":6558},{"date":"1397/03/09 14:10","price":6513},{"date":"1397/03/09 14:30","price":6515},{"date":"1397/03/09 14:40","price":6529},{"date":"1397/03/09 15:00","price":6495},{"date":"1397/03/09 15:10","price":6484},{"date":"1397/03/09 15:20","price":6459},{"date":"1397/03/09 15:40","price":6450},{"date":"1397/03/09 15:50","price":6445},{"date":"1397/03/09 16:00","price":6442},{"date":"1397/03/09 16:10","price":6431},{"date":"1397/03/09 16:30","price":6427},{"date":"1397/03/09 16:50","price":6432},{"date":"1397/03/09 17:00","price":6457},{"date":"1397/03/09 17:10","price":6443},{"date":"1397/03/09 17:20","price":6458},{"date":"1397/03/09 17:30","price":6479},{"date":"1397/03/09 17:40","price":6524},{"date":"1397/03/09 17:50","price":6527},{"date":"1397/03/09 18:00","price":6525},{"date":"1397/03/09 18:10","price":6518},{"date":"1397/03/09 18:30","price":6547},{"date":"1397/03/09 18:40","price":6550},{"date":"1397/03/09 18:50","price":6556},{"date":"1397/03/09 19:00","price":6548},{"date":"1397/03/09 19:10","price":6554},{"date":"1397/03/09 19:20","price":6550},{"date":"1397/03/09 19:30","price":6548},{"date":"1397/03/09 19:40","price":6554},{"date":"1397/03/09 19:50","price":6550},{"date":"1397/03/09 20:00","price":6546},{"date":"1397/03/09 20:10","price":6512},{"date":"1397/03/09 20:20","price":6513}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398