کمترین: 
4356
بیشترین: 
4549
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4499
زمان: 
3/9 20:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 9 خرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 9 خرداد 1397 , 4499 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 10:20","price":4362},{"date":"1397/03/09 10:30","price":4359},{"date":"1397/03/09 10:40","price":4356},{"date":"1397/03/09 10:50","price":4360},{"date":"1397/03/09 11:00","price":4369},{"date":"1397/03/09 11:10","price":4367},{"date":"1397/03/09 11:20","price":4371},{"date":"1397/03/09 11:30","price":4369},{"date":"1397/03/09 11:40","price":4371},{"date":"1397/03/09 11:50","price":4369},{"date":"1397/03/09 12:00","price":4401},{"date":"1397/03/09 12:10","price":4422},{"date":"1397/03/09 12:20","price":4549},{"date":"1397/03/09 12:40","price":4511},{"date":"1397/03/09 12:50","price":4508},{"date":"1397/03/09 13:00","price":4494},{"date":"1397/03/09 13:10","price":4486},{"date":"1397/03/09 13:20","price":4500},{"date":"1397/03/09 13:30","price":4501},{"date":"1397/03/09 13:40","price":4502},{"date":"1397/03/09 14:00","price":4500},{"date":"1397/03/09 14:10","price":4465},{"date":"1397/03/09 14:30","price":4470},{"date":"1397/03/09 14:40","price":4481},{"date":"1397/03/09 15:00","price":4467},{"date":"1397/03/09 15:10","price":4455},{"date":"1397/03/09 15:20","price":4425},{"date":"1397/03/09 15:40","price":4451},{"date":"1397/03/09 15:50","price":4448},{"date":"1397/03/09 16:00","price":4452},{"date":"1397/03/09 16:10","price":4439},{"date":"1397/03/09 16:20","price":4437},{"date":"1397/03/09 16:30","price":4436},{"date":"1397/03/09 16:50","price":4438},{"date":"1397/03/09 17:00","price":4456},{"date":"1397/03/09 17:10","price":4454},{"date":"1397/03/09 17:20","price":4453},{"date":"1397/03/09 17:30","price":4471},{"date":"1397/03/09 17:40","price":4493},{"date":"1397/03/09 17:50","price":4497},{"date":"1397/03/09 18:00","price":4495},{"date":"1397/03/09 18:10","price":4490},{"date":"1397/03/09 18:20","price":4492},{"date":"1397/03/09 18:30","price":4514},{"date":"1397/03/09 18:40","price":4515},{"date":"1397/03/09 18:50","price":4513},{"date":"1397/03/09 19:00","price":4512},{"date":"1397/03/09 19:10","price":4521},{"date":"1397/03/09 19:20","price":4519},{"date":"1397/03/09 19:40","price":4521},{"date":"1397/03/09 19:50","price":4525},{"date":"1397/03/09 20:00","price":4511},{"date":"1397/03/09 20:10","price":4498},{"date":"1397/03/09 20:20","price":4499}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398