کمترین: 
4835
بیشترین: 
5049
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5005
زمان: 
3/9 20:20
قیمت دلار کانادا امروز 9 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 9 خرداد 1397 , 5005 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 10:20","price":4840},{"date":"1397/03/09 10:30","price":4835},{"date":"1397/03/09 10:40","price":4836},{"date":"1397/03/09 10:50","price":4841},{"date":"1397/03/09 11:00","price":4845},{"date":"1397/03/09 11:10","price":4846},{"date":"1397/03/09 11:20","price":4854},{"date":"1397/03/09 11:30","price":4849},{"date":"1397/03/09 11:50","price":4848},{"date":"1397/03/09 12:00","price":4885},{"date":"1397/03/09 12:10","price":4909},{"date":"1397/03/09 12:20","price":5049},{"date":"1397/03/09 12:40","price":5003},{"date":"1397/03/09 12:50","price":5001},{"date":"1397/03/09 13:00","price":4997},{"date":"1397/03/09 13:10","price":4975},{"date":"1397/03/09 13:20","price":4992},{"date":"1397/03/09 13:30","price":4994},{"date":"1397/03/09 14:00","price":4990},{"date":"1397/03/09 14:10","price":4954},{"date":"1397/03/09 14:30","price":4955},{"date":"1397/03/09 14:40","price":4966},{"date":"1397/03/09 15:00","price":4945},{"date":"1397/03/09 15:10","price":4938},{"date":"1397/03/09 15:20","price":4920},{"date":"1397/03/09 15:50","price":4915},{"date":"1397/03/09 16:00","price":4917},{"date":"1397/03/09 16:10","price":4905},{"date":"1397/03/09 16:20","price":4906},{"date":"1397/03/09 16:30","price":4907},{"date":"1397/03/09 16:50","price":4908},{"date":"1397/03/09 17:00","price":4928},{"date":"1397/03/09 17:10","price":4918},{"date":"1397/03/09 17:20","price":4925},{"date":"1397/03/09 17:30","price":4939},{"date":"1397/03/09 17:40","price":4967},{"date":"1397/03/09 17:50","price":4974},{"date":"1397/03/09 18:00","price":4969},{"date":"1397/03/09 18:10","price":4962},{"date":"1397/03/09 18:20","price":4958},{"date":"1397/03/09 18:30","price":4982},{"date":"1397/03/09 18:40","price":4981},{"date":"1397/03/09 19:00","price":5016},{"date":"1397/03/09 19:10","price":5030},{"date":"1397/03/09 19:20","price":5036},{"date":"1397/03/09 19:30","price":5026},{"date":"1397/03/09 19:40","price":5038},{"date":"1397/03/09 19:50","price":5033},{"date":"1397/03/09 20:00","price":5032},{"date":"1397/03/09 20:10","price":5004},{"date":"1397/03/09 20:20","price":5005}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398