کمترین: 
579
بیشترین: 
604
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
592
زمان: 
3/9 20:10
قیمت ین ژاپن امروز 9 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 9 خرداد 1397 , 592 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 10:20","price":580},{"date":"1397/03/09 11:00","price":579},{"date":"1397/03/09 11:10","price":580},{"date":"1397/03/09 12:00","price":584},{"date":"1397/03/09 12:10","price":587},{"date":"1397/03/09 12:20","price":604},{"date":"1397/03/09 12:40","price":599},{"date":"1397/03/09 12:50","price":598},{"date":"1397/03/09 13:10","price":595},{"date":"1397/03/09 13:20","price":598},{"date":"1397/03/09 13:40","price":597},{"date":"1397/03/09 14:10","price":592},{"date":"1397/03/09 14:30","price":593},{"date":"1397/03/09 14:40","price":594},{"date":"1397/03/09 15:00","price":591},{"date":"1397/03/09 15:10","price":590},{"date":"1397/03/09 15:20","price":585},{"date":"1397/03/09 15:40","price":587},{"date":"1397/03/09 15:50","price":586},{"date":"1397/03/09 16:10","price":585},{"date":"1397/03/09 16:30","price":584},{"date":"1397/03/09 16:50","price":585},{"date":"1397/03/09 17:00","price":587},{"date":"1397/03/09 17:10","price":586},{"date":"1397/03/09 17:20","price":587},{"date":"1397/03/09 17:30","price":589},{"date":"1397/03/09 17:40","price":592},{"date":"1397/03/09 17:50","price":593},{"date":"1397/03/09 18:00","price":592},{"date":"1397/03/09 18:30","price":595},{"date":"1397/03/09 18:40","price":594},{"date":"1397/03/09 18:50","price":595},{"date":"1397/03/09 20:00","price":594},{"date":"1397/03/09 20:10","price":592}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398