کمترین: 
980
بیشترین: 
1022
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1004
زمان: 
3/9 20:10
قیمت یوان چین امروز 9 خرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 9 خرداد 1397 , 1004 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 10:20","price":981},{"date":"1397/03/09 10:30","price":980},{"date":"1397/03/09 10:40","price":981},{"date":"1397/03/09 10:50","price":980},{"date":"1397/03/09 11:00","price":981},{"date":"1397/03/09 12:00","price":989},{"date":"1397/03/09 12:10","price":994},{"date":"1397/03/09 12:20","price":1022},{"date":"1397/03/09 12:40","price":1014},{"date":"1397/03/09 12:50","price":1013},{"date":"1397/03/09 13:00","price":1012},{"date":"1397/03/09 13:10","price":1007},{"date":"1397/03/09 13:20","price":1011},{"date":"1397/03/09 13:40","price":1010},{"date":"1397/03/09 14:10","price":1003},{"date":"1397/03/09 14:30","price":1002},{"date":"1397/03/09 14:40","price":1005},{"date":"1397/03/09 15:00","price":999},{"date":"1397/03/09 15:10","price":998},{"date":"1397/03/09 15:20","price":994},{"date":"1397/03/09 15:40","price":995},{"date":"1397/03/09 15:50","price":994},{"date":"1397/03/09 16:10","price":991},{"date":"1397/03/09 16:20","price":992},{"date":"1397/03/09 16:30","price":991},{"date":"1397/03/09 16:50","price":992},{"date":"1397/03/09 17:00","price":995},{"date":"1397/03/09 17:10","price":994},{"date":"1397/03/09 17:20","price":995},{"date":"1397/03/09 17:30","price":998},{"date":"1397/03/09 17:40","price":1004},{"date":"1397/03/09 17:50","price":1005},{"date":"1397/03/09 18:10","price":1003},{"date":"1397/03/09 18:20","price":1004},{"date":"1397/03/09 18:30","price":1008},{"date":"1397/03/09 19:10","price":1009},{"date":"1397/03/09 20:10","price":1004}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399