کمترین: 
1385
بیشترین: 
1458
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1441
زمان: 
3/9 20:20
قیمت لیر ترکیه امروز 9 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 9 خرداد 1397 , 1441 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 10:20","price":1389},{"date":"1397/03/09 10:30","price":1390},{"date":"1397/03/09 10:40","price":1389},{"date":"1397/03/09 10:50","price":1385},{"date":"1397/03/09 11:00","price":1387},{"date":"1397/03/09 11:10","price":1388},{"date":"1397/03/09 11:20","price":1391},{"date":"1397/03/09 11:30","price":1390},{"date":"1397/03/09 11:40","price":1391},{"date":"1397/03/09 12:00","price":1408},{"date":"1397/03/09 12:10","price":1414},{"date":"1397/03/09 12:20","price":1458},{"date":"1397/03/09 12:40","price":1447},{"date":"1397/03/09 12:50","price":1450},{"date":"1397/03/09 13:00","price":1445},{"date":"1397/03/09 13:10","price":1438},{"date":"1397/03/09 13:20","price":1442},{"date":"1397/03/09 13:30","price":1445},{"date":"1397/03/09 14:10","price":1434},{"date":"1397/03/09 14:30","price":1437},{"date":"1397/03/09 14:40","price":1439},{"date":"1397/03/09 15:00","price":1433},{"date":"1397/03/09 15:10","price":1431},{"date":"1397/03/09 15:20","price":1423},{"date":"1397/03/09 15:40","price":1432},{"date":"1397/03/09 15:50","price":1429},{"date":"1397/03/09 16:00","price":1428},{"date":"1397/03/09 16:10","price":1425},{"date":"1397/03/09 16:30","price":1427},{"date":"1397/03/09 16:50","price":1429},{"date":"1397/03/09 17:00","price":1434},{"date":"1397/03/09 17:20","price":1435},{"date":"1397/03/09 17:30","price":1436},{"date":"1397/03/09 17:40","price":1447},{"date":"1397/03/09 17:50","price":1446},{"date":"1397/03/09 18:00","price":1441},{"date":"1397/03/09 18:10","price":1440},{"date":"1397/03/09 18:20","price":1439},{"date":"1397/03/09 18:30","price":1441},{"date":"1397/03/09 18:50","price":1437},{"date":"1397/03/09 19:10","price":1442},{"date":"1397/03/09 19:20","price":1443},{"date":"1397/03/09 19:30","price":1440},{"date":"1397/03/09 19:40","price":1445},{"date":"1397/03/09 19:50","price":1450},{"date":"1397/03/09 20:00","price":1447},{"date":"1397/03/09 20:10","price":1442},{"date":"1397/03/09 20:20","price":1441}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398